• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • In goede handen
 • Samen werken aan herstel

Cliënteninformatie

Op deze pagina vindt u meer informatie voor cliënten.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat al onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over uw behandeling of de manier waarop uw therapeut of een van onze medewerkers met u omgaat, dan is het goed om dit aan ons kenbaar te maken. Dit geldt ook voor klachten die u heeft over onze organisatie of klachten van niet medische aard. Dit is goed voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van onze zorg en onze organisatie.

Lees verder
Cliëntenraad

Bij FysioNU staat de cliënt centraal. Het doel van onze zorgverlening is om onze cliënten de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening continu te blijven verbeteren hebben we een cliëntenraad geïnstalleerd die met onze organisatie in gesprek gaat en ons van waardevolle inzichten gaat voorzien.

Lees verder
Privacy statement

FysioNU vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij FysioNU veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende regels.

Privacy statement
Huisregels

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen in het pand of buitenterrein (b.v. auto, fiets).
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Indien u een afspraak heeft hoeft u zich niet te melden en kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Uw fysiotherapeut zal u daar ophalen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij geen gehoor of buiten onze openingstijden kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
Kwaliteitsregister

Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk FysioNU zijn geregistreerd in het BIG register en in het register van Keurmerk Fysiotherapie. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen. 

Bekijk het register Keurmerk Fysiotherapie
Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO)

De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

In ons streven naar een optimale behandeling hebben wij als zorgverlener en u als patiënt een aantal rechten en plichten.

Enkele belangrijke rechten voor u zijn:

 • recht op informatie over de behandeling
 • toestemming voor een medische behandeling
 • recht op privacy (zie privacy statement) en geheimhouding
 • recht op inzage dossier

Wij vragen van u:

 • dat u de therapeut duidelijk, eerlijk en volledig informeert, zodat hij een goede diagnose kan stellen en u een goede behandeling kan geven
 • de adviezen van de therapeut op te volgen; bv het oefenprogramma voor thuis
 • dat u de reacties op het onderzoek/ de behandeling terug koppelt aan uw therapeut. Hierdoor krijgt de therapeut meer zicht op uw klachten en kan hij u beter adviseren / begeleiden / behandelen.
Meer informatie over de WGBO