• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • In goede handen
  • Samen werken aan herstel

Cliëntenraad

Fysiogroep Nederland (FGN) heeft op 2 december 2021 een cliëntenraad geïnstalleerd conform de wetgeving Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). FGN heeft er voor gekozen om een Gezamelijke Cliëntenraad in te richten die de medezeggenschap inregelt voor de cliënten van alle bij FGN aangesloten praktijken. 

Achtergrondinformatie 

FGN is een landelijke samenwerking van kwalitatief toonaangevende fysiotherapiepraktijken. De groep bestaat uit partnerpraktijken die ieder een regio in Nederland vertegenwoordigen. FGN wil samen met haar partners groeien door hoogwaardige praktijken aan zich te binden. Daarnaast investeert FGN in professionele bedrijfsvoering, innovatie, kwalitatieve zorg en werken we intensief samen met huisartsen, medisch specialisten, zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Op deze manier denken wij onze cliënten van de beste multidisciplinaire zorg te kunnen voorzien. Het gaat bij FGN om de zorg van nu, de zorg die elke dag geleverd wordt. Maar ook om de zorg van de toekomst, passende zorg die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en die aansluit bij de immer veranderende zorgvraag van onze cliënten.

De cliënt staat centraal

Bij FGN praktijken staat de cliënt centraal. Het doel van onze zorgverlening is om onze cliënten de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening continu te blijven verbeteren hebben we een cliëntenraad geïnstalleerd die met onze organisatie in gesprek gaat en ons van waardevolle inzichten gaat voorzien.

Visie op medezeggenschap

Het bestuur van FGN hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten, aan ervaringen die de cliëntenraad deelt én aan de adviezen die de cliëntenraad geeft. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het bestuur van FGN en de cliëntenraad, waarin de leden van de raad geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van onze zorg en u uw ideeën met de cliëntenraad kan delen zodat zij deze met het bestuur van FGN kunnen bespreken. Het bestuur verwacht zo meer en beter inzicht te krijgen over hoe onze zorg- en dienstverlening door onze cliënten wordt ervaren: Wat vindt u belangrijk, wat gaat er goed en vooral...wat kan er beter? Een representatieve en goed samenwerkende cliëntenraad draagt bij aan een goede, laagdrempelige en toegankelijke relatie met onze cliënten.

Aandachtsgebied van de cliëntenraad van FGN

De cliëntenraad is erop gericht FGN te bekijken vanuit het perspectief van de cliënten. Dit betekent onder andere dat de cliëntenraad er op toeziet dat de cliënt voldoende en duidelijk wordt geïnformeerd. Ook toetst de cliëntenraad of de cliënten een prettige ervaring en kwalitatief goede behandeling hebben gehad bij de praktijken van FGN. Daarnaast heeft de cliëntenraad aandacht voor een goed werkende en gemakkelijk te benaderen klachtenregeling voor cliënten waarbij de raad niet ingaat op individuele klachten maar op patronen. Op alle terreinen die de cliënt raken kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven.
  
De cliëntenraad laat zich onder andere informeren door middel van klanttevredenheidsonderzoek, PREMS en PROMS. Ook heeft de cliëntenraad inzicht in beleidszaken die de cliënt betreffen en geanonimiseerde incidentmeldingen.

Visie op samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit drie leden en streeft ernaar in zijn samenstelling representatief te zijn voor onze cliënten. De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers met kennis van en ervaring in de (eerstelijns)gezondheidszorg. De cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van FGN.

Leden van de cliëntenraad van FGN 

  • Ben van Dorp – Voorzitter 

Ben is gepokt en gemazeld in de gezondheidszorg, aanvankelijk als fysiotherapeut en later als leidinggevende. Meer dan 40 jaar lang heeft hij zich ingezet voor goede zorg en respectvolle benadering van cliënten en patiënten. Als directeur bij een grote zorgorganisatie in Rotterdam heeft hij professionaliteit en kwaliteit van zorg als portefeuille gehad evenals diversiteit en gelijkwaardigheid. Op dit moment is hij voorzitter van een klachtencommissie voor medewerkers bij een GGZ-aanbieder in Noord-Brabant, begeleidt hij een vakgroep psychologen, ondersteunt hij een boksschool met een maatschappelijke opgave en is hij nauw betrokken bij de opvang van Oekraïners die de oorlog ontvluchten. 

  • Joost Zielstra 

Joost is zijn hele carrière actief geweest in de gezondheidszorg. De eerste 20 jaar in leidinggevende functies bij SVRZ en HSB de Vijverhof waar de ontwikkeling van ouderenzorg zijn aandacht had. Gedurende deze periode was hij ook actief voor ActiZ, de branchevereniging voor zorgorganisaties die actief zijn in de ouderenzorg, als lid van de onderhandelingsdelegatie CAO en het College Arbeidszaken. In 2018 trad Joost toe tot de Raad van Bestuur van Lelie Zorggroep en in 2021 tot de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas. 

  • Ton Bolsius 

Ton is opgegroeid in een huisartsengezin in de binnenstad van Den Haag. Zelf oefende hij van 1984 tot en met 2009 samen met zijn echtgenote het huisartsen vak in Veldhoven uit. Vanwege ernstige rugproblemen moest hij stoppen met het huisartsen vak. Zijn ervaring als huisarts leerde hem dat samenwerking binnen de eerstelijnsgezondheidszorg absoluut noodzakelijk was. Om die reden richtte hij samen met een fysiotherapeut in de wijk het multidisciplinaire gezondheidscentrum De Bolzen op in Veldhoven. De verwevenheid van gezondheidsgevoel en maatschappelijk welbevinden heeft er daarnaast toe bijgedragen, dat Ton op gemeentelijk niveau politiek actief is geworden. Als lid van de cliëntenraad van FGN ziet hij het als zijn taak om samen met de andere leden van de cliëntenraad toe te zien, dat het belangrijkste doel van deze organisatie wordt bereikt: goede fysiotherapie bedrijven in brede zin.  
  
De cliëntenraad zal ondersteund worden door een medewerker van FGN. Cliënten van FGN praktijken en andere geïnteresseerden die in contact willen komen met de cliëntenraad van FGN kunnen dat doen door contact op te nemen met Stéphanie Schingenga middels het volgende mailadres: clientenraad@fgn.nl 
  
Wij kijken er naar uit om uw ideeën en ervaringen te horen.